การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ด้วย Moodle
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
21-23 สิงหาคม 2549

เว็บไซต์การเรียนการสอนผ่านเว็บของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ 
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Copyright © 2002-2006  Prachyanun Nilsook All rights reserved
comments to Prachyanun Nilsook
Last updated : 04 ตุลาคม 2549 14:35:40

 


Created by Photo2Web Publisher